Informacje i ogłoszenia

Umowa na dozywianie dziecka w szkole
Do pobrania PDF
Do piątku 8 września do godziny 8:00 umowy
w dwóch egzemplarzach,
należy oddać  w szkole


Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży

 
Szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zainteresowani rodzice powinni ubezpieczyć dzieci we własnym zakresie w firmie ubezpieczeniowej.
 
Szkoła Podstawowa nr 23 w Gliwicach

 
 
ZWROT KOSZTÓW USZKODZONEGO PODRĘCZNIKA „NASZ ELEMENTARZ”

Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części.

Podstawa prawna

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

Szanowni  Państwo!
 
           
Informujemy , że Prezydent RP Bronisław Komorowski 11 października 2013 roku podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 
Zgodnie z nowymi przepisami :
 

  • 1 września 2014 r. pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków,
  • w roku szkolnym 2014/2015  do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców,
  • w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmie dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) oraz dzieci urodzone w 2008 roku, które jeszcze nie podjęły nauki w szkole (siedmiolatki).
 
Wprowadzone zostało także ograniczenie liczebności uczniów w oddziałach klas pierwszych. Od września 2014 r. nie będzie mogła ona przekroczyć 25 dzieci. Rok później ta zasada obejmie zarówno klasy pierwsze jak i drugie. Od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie oddziały klas od pierwszej do trzeciej nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów.
 
W latach 2014/15 i 2015/16 uczniowie do pierwszej klasy będą przyjmowani według roku
i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych. Rozwiązanie takie pozwoli na grupowanie
w poszczególnych oddziałach klasowych uczniów w zbliżonym wieku.
 
 
 
 
 
Treść ustawy jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządowego Centrum Legislacji.