O szkole

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.
Jan Paweł II
WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W GLIWICACH                                                                                                                                      
Szkoła naszych marzeń to szkoła, w której ideałem jest wychowanie człowieka mającego poczucie własnej wartości, kreatywnego, dbającego o swój rozwój, będącego człowiekiem, który potrafi być nie tylko dla siebie, ale i dla drugich. Człowieka życzliwego, kulturalnego, radosnego, mądrego i pracowitego, odpowiedzialnego za siebie i za środowisko w którym żyje, człowieka zaangażowanego społecznie.
  • Szkoła, w której uczniowie  i pracownicy mają zapewnione dobre warunki podczas wszystkich zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz podczas przerw, zapewniająca  opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji i prawidłowego rozwoju psychoruchowego.                     
 
  • Szkoła, nowoczesna, dobrze wyposażona, z doskonałą bazą lokalową i rekreacyjną.
  • Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i doceniony, może oczekiwać pomocy i akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników, w której panuje miła, przyjazna atmosfera, wszystkich łączy życzliwość, wzajemny szacunek, a nauczyciel  ma zawsze czas dla ucznia, troszczy się o niego, otacza go opieką  i pomocą, w której uczniowie uczą się pomagać innym  i są zaangażowani społecznie.
  • Szkoła, w której  panują jasne zasady, reguły i normy przestrzegane przez wszystkich, a atmosfera akceptacji i zaufania tworzy możliwość realizacji poszanowania praw ucznia  i daje możliwość twórczej pracy uczniów  i nauczycieli, a nauka umożliwia poznawanie  i rozumienie świata, jego kultury, rozumienie siebie,  innych ludzi i ich poglądów, szkołą, która działa w oparciu o  przyjęte normy oraz daje możliwość samorealizacji.
  • Szkoła, w której każdy uczeń może rozwijać swoje talenty, zainteresowania i uzdolnienia  po to, by twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, rozwijać wiarę we własne siły  i możliwości.
  • Szkoła, która uczy dzieci myśleć, analizować, otwierać horyzonty myślowe, uczy tolerancji, zrozumienia dla innych, ale jednocześnie otwartości  i umiejętności rozmowy, działa  w oparciu o  przyjęte normy oraz daje możliwość samorealizacji.
 
  • Szkoła, w której  zatrudnieni są  wysoko wykwalifikowani nauczyciele, mający zabezpieczone warunki do rozwoju zawodowego  i  są dobrze wynagradzani za swoją pracę.
  • Szkoła bez przemocy, narkotyków, propagująca wartości moralne, respektująca obowiązki  i wymagania  w zakresie nauki i wychowania. Szkoła, która  wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, prawdę i sprawiedliwość.
  • Szkoła, która współdziała ze środowiskiem  lokalnym organizuje imprezy charytatywne, festyny  i różnorodne konkursy dla dzieci.