II klasa

 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY DRUGIEJ

Cel wychowania:
Dziecko ma poczucie  przynależności do rodziny i do grupy rówieśniczej.


Efekty działań wychowawczych:

Zgodnie współpracuje z członkami rodziny.
Szanuje dziadków, rodziców, rodzeństwo i okazuje im miłość.
Wywiązuje się z domowych obowiązków.
Respektuje umowy, normy, zwyczaje przyjęte w rodzinie.
Rozumie, czym jest klasa i pobyt w niej, chce i wyraża potrzebę działania.
Akceptuje otoczenie kolegów.
Ma potrzebę więzi z rodziną.
Współtworzy i zna reguły i normy zachowania w grupie.
Rozpoznaje i określa uczucia własne oraz cudze tj.: radość, zadowolenie, miłość, smutek, gniew, lęk.
Dostrzega podobieństwa i różnice między ludźmi i akceptuje je.
Wyraża swoje uczucia, potrafi rozpoznawać uczucia innych.
Zna zasady higieny i bezpieczeństwa.