Program wychowawczy

Program wychowawczy

Załączniki do programu wychowawczego

ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

1. Tworzenie klimatu zaufania, akceptacji i wolności, gdzie otwartość i dialog umożliwia porozumienie i swobodny przepływ informacji.
2. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny– promowanie  dobra, piękna, prawdy życia.
3. Organizowanie różnorodnych wydarzeń, spotkań, uroczystości, wycieczek, akcji charytatywnych,     bezinteresownego działania.
4. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
5. Budowanie jasnych praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społeczności szkolnej.
6. Tworzenie uczniom warunków umożliwiających odkrycie siebie, uzyskanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości, m.in. przez pozytywną informację zwrotną.

    ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO

1. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości.
2. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego  społecznego, w tym koleżeństwa, przyjaźni.
3. Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów  i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.
4. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych ludzi.
5. Umożliwienie uczniom poznania siebie, swoich potrzeb, cech, możliwości, słabych i mocnych stron.
6. Wpajanie szacunku do siebie i innych osób.
7. Akceptowanie i doskonalenie siebie.
8. Ukazywanie uczniom konieczności doskonalenia samego siebie.
9. Wspieranie uczniów w ich poszukiwaniu wartości przy promocji dobra, prawdy, piękna życia.
10. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej tzn. umiejętności mówienia i uważnego, skutecznego słuchania.
11. Udzielanie pomocy w konstruktywnym rozwiązywaniu  konfliktów.
12. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi /empatii/.